script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-31874239-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Rardo
Home           About           Contact


Algemene Voorwaarden1 - Algemeen

1-01. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van Auteurswet 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Foto of beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick. dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

1-02. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door FotoRardo te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.1-03. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. FotoRardo heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.1-04. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door FotoRardo gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. FotoRardo heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.1-05. Foto's worden geleverd in het pand waar FotoRardo zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto's zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Foto's door FotoRardo onbeschadigd retour worden ontvangen.1-06. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door FotoRardo vastgesteld. Indien FotoRardo en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft FotoRardo het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.1-07. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan FotoRardo zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van FotoRardo.1-08. Foto's blijven eigendom van FotoRardo. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij FotoRardo. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van FotoRardo nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met FotoRardo dan ook.1-09. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Foto schriftelijk aan FotoRardo te worden meegedeeld. FotoRardo heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.1-10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.1-11. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Indien aannemelijk is dat FotoRardo hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
De Wederpartij zal de factuur van FotoRardo op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan FotoRardo heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.1-12. Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan wel de mediabegroting van de Wederpartij in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft FotoRardo het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan FotoRardo voldoen.1-13. De Wederpartij verricht de aan FotoRardo verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan FotoRardo heeft verstrekt.1-14. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door FotoRardo is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht 
tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van FotoRardo, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van FotoRardo. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de (BUR-)licentie dan wel, indien de BUR niet van toepassing is, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.1-15. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van FotoRardo. Bij inbreuk komt FotoRardo, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door FotoRardo gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.1-16. De naam van FotoRardo dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt FotoRardo een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan 
publicatierechten.1-17. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan FotoRardo te doen toekomen.1-18. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en andere rechthebbenden. FotoRardo is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.1-19. FotoRardo is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van FotoRardo of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
1-20. Zowel FotoRardo als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.1-21. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen FotoRardo en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 


2 - Opdrachten

2-01. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van FotoRardo welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door FotoRardo aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door FotoRardo overeenkomstig de offerte.2-02. FotoRardo heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door FotoRardo slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan FotoRardo is geretourneerd.2-03. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft FotoRardo recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.2-04. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is FotoRardo volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie FotoRardo werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen, inclusief modellen en stylisten.3 - Vrije producties en levering uit archief

3-01. Als zichtzending ter beschikking gestelde Foto's, die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto's die wel worden gebruikt dienen door de Wederpartij binnen 3 maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval Foto's langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag tenminste verschuldigd: € 1,50 voor elke afdruk of elk duplicaat, € 5,- voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief. De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Foto's aan FotoRardo, maar hij zal ook geen enkel daarna vervaardigd duplicaat van de Foto's in welke vorm dan ook behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.3-02. Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van:
a) € 40,- indien achterop een Foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen;
b) € 20,- indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.
3-03. Indien een Foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in artikel 26 daaronder begrepen) aan FotoRardo is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.3-04. In geval van vermissing of beschadiging van een Foto is een vergoeding verschuldigd van: minimaal € 685,- voor een dia, negatief of polaroidfoto; minimaal € 100,- voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op Foto's.

Onroerend goed

Onroerend goed
Bedrijfsfotografie

Bedrijfsfotografie
Studio

Studio
Vrij werk

Jubilea & Prijsuitreiking
Productfotografie

Productfotografie
Vrij werk

Vrij werk
Lijn
De foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het reproduceren, publiceren, verzenden, distribueren of op andere wijze gebruik maken van de teksten en/of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van FotoRardo. Copyright © 2012 FotoRardo te Zoetermeer, all rights reserved.

Algemene voorwaarden        Disclaimer